Sveriges Tidskrifters stadgar
Föreningen Sveriges Tidskrifters uppgift är att synliggöra branschens utveckling, verka för samarbete mellan publicister och värna pressetiken.

STADGAR
§ 1 ÄNDAMÅL
1.1. Föreningen Sveriges Tidskrifters uppgift är att synliggöra branschens utveckling, verka för samarbete mellan publicister och värna pressetiken.

1.2. Sveriges Tidskrifter är en medlemsstyrd organisation som bygger på värderingar som värnar grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde.

1.3. Sveriges Tidskrifter är partipolitiskt obundet.

1.4. Föreningen ska inom ramen för dessa stadgar kartlägga och förmedla utvecklingen i branschen, hos läsarna och i affärsmodellerna. Förmedla medlemmarnas röst, lyfta branschfrågor och skapa opinion och vara branschens naturliga mötesplats för nätverkande och medlemstjänster.

1.5. Föreningen ska bevaka medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och inom ramen för dessa stadgar kunna företräda medlemmarna i sådana frågor. Föreningen har därvid rätt att ingå icke-exklusiva avtal om kollektiv användning av medlemmarnas offentliggjorda verk och av närstående rättigheter skyddade alster, samt inkassera ersättningar från sådan användning.

Föreningen kan överlåta förvaltningen av rättigheter och inkasseringen och förvaltningen av ersättningar enligt föregående stycke till av Föreningen helägt aktiebolag, sådan kollektiv eller oberoende förvaltningsorganisation som definieras i lag(2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, eller annan motsvarande organisation, såväl inom som utanför EES-området.

1.6. Föreningens serviceverksamhet bedrivs inom föreningens helägda servicebolag.

§ 2 MEDLEMSKAP
2.1. Publicister med utgivningsbevis från erforderlig myndighet (Patent- och registreringsverket eller myndigheten för press, radio och tv) och som verkar inom ett fördjupande ämnesområde kan vara medlemmar.

2.2. Medlemskap kan vinnas av tidskriftsmedium som i tryckt eller digital form utges för svensk marknad. Medlem förbinder sig genom inträdet i föreningen:

2.2.1. att göra en journalistisk behandling av det redaktionella materialet och

2.2.2. att följa mediernas självreglerande system,

2.3. Ansökan om medlemskap i föreningen sänds till styrelsen. Till ansökan ska relevant utgivningsbevis bifogas.

2.4. Till ansökan fogas utgivet exemplar och/eller länk till web-plats eller motsvarande med eventuella inloggningsuppgifter.

2.5. Medlemmar med både analoga och digitala utgivningar erhåller endast ett medlemskap.

2.6. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

2.7. Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen senast den 30 juni anmäla detta till styrelsen. Utträdet räknas från utgången av det år under vilken anmälan gjorts.

2.8. Medlem, som överträder stadgarna eller bryter mot ändamålsparagrafen, antagna regler eller av annan orsak inte bör få vara kvar som medlem, kan uteslutas ur föreningen.

2.9. Uteslutning kan även ske på grund av att medlem inte betalt avgift, se 3. Medlemsavgift.

2.10. Beslutar styrelsen om uteslutning, se 6.5, kan den uteslutne medlemmen överklaga beslutet till årsmötet.

2.11. Till dess årsmöte har hållits är medlemmen suspenderad.

2.12. Medlem ska underrättas skriftligen om styrelsens beslut.

2.13. Medlem som uteslutits äger inte rätt att återfå inbetalda avgifter och inte heller rätt att få ut någon andel av föreningens tillgångar.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT
3.1. Vad som sägs i denna paragraf om avgifter avser både medlemsavgift till föreningen och avgifter till föreningens helägda servicebolag.

3.2. Ny medlem betalar avgift för återstoden av kalenderåret fr.o.m. månaden efter inträdesmånaden.

3.3. Avgifterna gäller kalenderår och ska betalas senast en månad efter det avgiften debiterats. Om medlem inte betalt har medlem förlorat sin rösträtt tills avgiften är inbetald. Medlem som uteslutits har inte rätt att få tillbaka inbetalda avgifter.

3.4. Betalas inte avgifterna före den 1 oktober, är medlem automatiskt utesluten ur föreningen.

3.5. Medlemskap medföljer tidskriftsmediet vid all eventuell försäljning och överlåtelse. Det är medlemmens ansvar att informera den nye ägaren om medlemskapets innebörd och förpliktelser.

§ 4 ÅRSMÖTE
4.1. Föreningen, som har sitt säte i Stockholm, håller årsmöte före maj månads utgång.

4.2.  Kallelse ska skickas till varje medlem minst 14 dagar före årsmötet. I kallelsen ska samtliga ärenden anges och erforderliga handlingar bifogas.

4.3.  Ärenden vid årsmötet:

4.3.1.  Val av ordförande vid årsmötet,

4.3.2.  Fastställande av röstlängd,

4.3.3.  Val av två personer att med ordföranden justera protokollet samt verkställa eventuell rösträkning,

4.3.4.  Årsmötets behöriga utlysande,

4.3.5.  Godkännande av dagordningen,

4.3.6.  Styrelsens verksamhetsberättelse,

4.3.7.  Revisionsberättelse,

4.3.8.  Styrelsens ansvarsfrihet,

4.3.9.  Val inför kommande verksamhetsår,

4.3.9.1.  ordförande,

4.3.9.2.  vice ordförande,

4.3.9.3.  lägst sju och högst nio övriga styrelseledamöter,

4.3.9.4.  personliga suppleanter till var och en av styrelsens ledamöter, högst 11 suppleanter.  I det fall ordföranden får förhinder träder vice ordförande in som ordförande och ordförandens suppleant som ledamot,

4.3.9.5.  två revisorer, varav en sammankallande, och två suppleanter,

4.3.9.6. tre ledamöter till valnämnden varav en utses till sammankallande,

4.3.9.7. två ledamöter till det publiceringsetiska rådet och en fristående sakkunnig. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ledamot till det publiceringsetiska rådet. Rådet utser en sammankallande.

4.3.10.  Fastställande av medlemsavgift,

4.3.11.  Rekommendation av avgifter till föreningens helägda servicebolag,

4.3.12.  Förslag från styrelsen,

4.3.13.  Förslag från medlemmarna,

4.4.  Medlem som önskar få förslag behandlat av årsmötet ska sända in det till Föreningen Sveriges Tidskrifter senast den 15 mars.

4.5.  Endast ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas av årsmötet, såvida inte samtliga närvarande medlemmar medger att nytt ärende tas upp.

4.6.  Om minst en tredjedel av medlemmarna begär extra årsmöte, ska det hållas inom 30 dagar. Kallelse till extra årsmöte inklusive handlingar ska sändas ut senast åtta dagar före mötet.

Endast ärenden som är upptagna på dagordningen får behandlas på extra årsmöte.

§ 5 VALNÄMND
5.1.  Valnämnden bereder val som sker på årsmöte och eventuellt extra årsmöte.

5.2.  Valnämndens förslag till val bör vara representativt för medlemskåren.

§ 6 RÖSTNING OCH BESLUT
6.1. Vid årsmöte och extra årsmöte äger varje närvarande medlem en röst. På anmälningssedeln till mötet ska anges vem som ska utöva medlemmens rösträtt. Om ombud inte finns upptagen i föreningens register över personer som ska representera medlemmen, ska ombud inneha av medlemmen utfärdad fullmakt.

6.2. För beslut krävs flest avgivna röster. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

6.3. Stadgeändringar och beslut om föreningens upplösning erfordrar minst två tredjedels majoritet av avgivna röster.

6.4. Val ska ske med slutna valsedlar då någon röstberättigad så begär.

6.5. För beslut om uteslutning krävs att minst hälften av det antal ordinarie styrelseledamöter som valdes vid årsmötet är eniga därom. Tjänstgörande suppleanter räknas som ordinarie.

§ 7 STYRELSE
7.1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.

7.2. Kallelse ska skickas till varje medlem minst 8 dagar före styrelsemötet. I kallelsen ska samtliga ärenden anges och erforderliga handlingar bifogas.

7.3. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av dess ledamöter, inklusive tjänstgörande suppleanter är närvarande.

§ 8. SEKTIONER
8.1. Styrelsen har rätt att besluta att sektioner kan bildas för grupper av medlemmar samt om sektionernas stadgar och arbetsformer.

§ 9 PUBLICERINGSETISKT RÅD
9.1. Inom föreningen ska finnas ett publiceringsetisk råd, bestående av en fristående sakkunnig som ordförande samt tre övriga ledamöter, varav en utses av styrelsen bland sina ledamöter.

9.2. Det publiceringsetiska rådets uppgift är att initiera en levande och relevant publiceringsetisk diskussion i föreningen och mellan medlemmarna och att vara stöd vid utgivarärenden.

§ 10. STADGEÄNDRING
10.1. Stadgeändringar kan göras på ordinarie årsmöte, se 6.3.

§ 11 UPPLÖSNING
11.1. För att upplösa föreningen fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten, av vilka ett ska vara ordinarie årsmöte, se 6.3. Vid årsmötet ska beslutas hur föreningens tillgångar ska disponeras eller skulder fördelas.

Allt om branschens största dag och kväll!
Läs vad som hände på Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan, se mingelbilderna och vilka som vann Tidskriftspriset 2022!
Läs mer här

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här