fbpx

Det behövs ett krispaket för tidskrifter och tidningar

Måndag 23 mars 2020

 

Kerstin Neld och Helle Klein

Debattinlägg från Sveriges Tidskrifter

Kerstin Neld och Helle Klein på Sveriges Tidskrifter kräver att politikerna vidtar åtgärder för att förhindra att den svenska mediebranschen går under.

Tänk följande scenario: Sent i höst är coronakrisen äntligen över. Genom att följa de hårda inskränkningarna i personlig rörelsefrihet har Sverige lyckats hålla dödstalen nere. Men ekonomin ligger i ruiner. Arbetslösheten är rekordhög. Tiotusentals småföretag har gått i konkurs.

Och den svenska mediebranschen har nästan gått under. Ryggraden i den svenska demokratin har knäckts. Information och samhällsdebatt domineras helt av amerikanska techföretag. Vi skriver inte detta för att ytterligare spä på panikkänslan utan för att visa på vikten av att beslutsfattarna nu även tänker in medierna i sin krispolitik. Det behövs ett krispaket för tidskrifter och tidningar.

En i debatten ofta försummad del av medieindustrin är tidskrifterna. Inom tidskriftsbranschen finns en enastående mångfald av titlar. Över 4000 olika titlar utkommer med alltifrån Hemmets Journal till tidskriften Expo. Det vore ett svårt slag mot demokratin om denna mångfald av tidskrifter skulle kraftigt decimeras.

Oron för de vita fläckar som kan uppstå i nyhetsbevakningen när lokalpressen drabbas av den försämrade annonskonjunkturen i allmänhet och nu av coronakrisen i synnerhet är något vi delar. Det är av högsta vikt att säkerställa fortsatt nyhetsförmedling och opinionsbildning till allmänheten.

Men vi är lika oroliga över de vita ämnesfläckar som kan komma att uppstå om tidskrifter som bevakar olika nischer försvinner. Våra tidskriftsmedlemmar har en viktig funktion vad gäller att tillgodose medborgarnas behov av saklig och trovärdig information i tider av kris. Inte minst gäller detta för alla organisations- och medlemstidskrifter som dagligen kommunicerar med fackförbundsmedlemmar, patientgrupper och särskilda yrkesgrupper via papperstidningar och digitala kanaler.  I många hushåll är fackförbundstidningen den enda tidningen som kommer hem i brevlådan. Små enskilda förlag ser till att tidskrifter som Fokus och Filter kommer ut med analyser och djupgående berättelser.

Likaså har många tidskrifter en social betydelse i en tid då isolering är påbjudet av myndigheterna. Tidskriftsbranschen förser också både dagspress och etermedier med information inom olika samhällsviktiga områden.

I det förändrade medielandskapet där gränserna suddas ut mellan medieslagen och resurserna äts ur av urholkade affärsmodeller har tidskrifter fått en förändrad roll. Tidskrifter står i dag för den ledande nyhetsbevakningen på en rad specialområden och utför kvalificerad granskning av ”för demokratin grundläggande skeenden”.

Ett kontinuerligt flöde av nyheter och annat unikt material publiceras digitalt – bredvid den klassiska utgivningen.

En lång rad exempel på avgörande bevakningar och granskningar av samhälls- och arbetslivet senaste året belyser detta. Utan tidskrifterna hade de antagligen inte blivit gjorda. Det finns alltså goda skäl för att betrakta en rad tidskrifter som ”allmänna nyhetsmedier”.

Tidskrifterna omsatte 7,6 miljarder kronor 2018. Hälften av intäkterna kom från läsarna – nästan uteslutande från prenumerationer och lösnummerköp av papperstidningar.  37 procent av branschen intäkter kommer från annonser i print och digitalt, resterande 13 procent härrör från exempelvis event och e-handel. Branschen befinner sig i en digital omställningsfas, men är fortfarande starkt beroende av printaffären. Hela 72 procent av omsättningen kommer från print.

Under förra veckan genomförde vi en undersökning bland våra medlemstitlar som visade att drygt 40 procent av medlemmarna har drabbats av annonsavbokningar till följd av coronakrisen. Hälften av medlemmarna har sett en minskat orderingång av annonser. Vi befarar att branschens annonsintäkter om drygt 2,8 miljarder kan komma att minska mycket kraftigt, kanske halveras. Detta kommer att slå oerhört hårt mot en bransch som redan har små marginaler.  Många tidskrifter har hittat nya intäktsmöjligheter genom att arrangera event. I vår undersökning uppger nu hälften av medlemmarna att coronakrisen har tvingat dem att ställa in evenemang. Därmed försvinner ännu en intäktskälla för tidningarna.

Tidskriftsbranschen har under en tid tillsammans med dagstidningarna och gratistidningarna försökt få beslutsfattarna att förstå att beslutet om returpappersförordningen kommer att kraftigt försvaga en tidningsekonomi då stora ökningar i papperspriser etc är att vänta när förordningen genomförs i praktiken. Det bästa stödet nu i coronakrisen vore att genast trycka på paus och undanta returpappersinsamlingen från förordningen om hushållsnära återvinning. I dag har vi tillsammans med de andra aktörerna inom papperskretsen skickat en hemställan till regeringen där vi begär ett upphävande av returpappersförordningen.

Sveriges Tidskrifter har tagit fram följande förslag på både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som skulle kunna stötta vår bransch under coronakrisen och i dess sviter som kommer att drabba branschen under lång tid framöver.

1. Returpappersförordningen

Förordningen som träder i kraft 2021, kommer att slå hårt mot den printberoende tidskriftbranschen.  Avskaffa förordningen, den behövs inte, vi når redan insamlingsmålen för tidningspapper. Låt oss få behålla det välfungerande system som är i dag och undanta oss från förordningen om hushållsnära återvinning.

2. Post Nords porton

Vid årsskiftet genomförde Postnord stora ökningar av posttidningsportot.

Vår bransch är starkt beroende av prenumerationer. Portohöjningarna slår direkt mot lönsamheten. Undanta tidskrifterna från Postnords portohöjningar. Skriv in i direktiven till den stundande postutredningen att i samhällsansvaret ligger också utdelandet av tidningar runtom i Sverige och låt utredningen visa hur staten bör stötta Postnord i detta samhällsansvar.

3. Stöd vid intäktstbortfall

Ge våra medlemmar möjlighet att söka kompensation för bortfall av intäkter från event och läsarresor, som direkt kan hänföras till myndigheternas rekommendationer.

4. Skattebefrielse för moms

För våra medlemmars ofta upplageberoende affärsmodell skulle detta vara ett snabbt och effektivt stöd.

5. Dubblera mediestödet och inför tillfälliga regeländringar

Rikta en större del av det ökade stödet mot innovation och se till att reglerna gör det möjligt för tidskrifter att söka.

6. Öka distributionsstödet

Vidga stödet så att det också omfattar tidskrifterna.

7. Inkludera journalister i lagstiftningen om samhällsviktiga funktioner

Tidskriftsjournalister som bevakar samhällsfrågor har ett samhällsviktigt uppdrag och bör omfattas av den nya lagen.

Om detta genomförs kan vårt uppvaknande efter corona bli något mindre chockartat. Vi kommer att ha bidragit till att rädda ett av demokratins viktigaste instrument nämligen den fria journalistiken. Vi träffar gärna Amanda Lind för att diskutera ett krispaket för mediebranschen.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
Helle Klein, ordförande i Sveriges Tidskrifter

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

BESÖK VÅRA EVENT OCH UTBILDNINGAR

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Annons
  Flowy

  En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.

 • Annons
  Another Media Group

  Mediebranschen står inför stora utmaningar; ökad konkurrens från globala jättar, ett ökat mediebrus i alla våra flöden och digitalisering. I ett sådan klimat behövs det en aktör som vågar. När utmaningar dyker upp och ställer nya krav på publicister och medieägare – står vi starka för att stötta genom förändring. Vi utmanar, effektiviserar, skapar lönsamhet och hittar nya intäkter.