Principer och strategier med anledning av kollektiv rättighetsförvaltning
Förslag till godkännande av bolagsstämmobeslut rörande principer och strategier med anledning av kollektiv rättighetsförvaltning.

Den 1 januari trädde en ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt i kraft. Den nya lagen, lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, innehåller ett omfattande regelverk för verksamheten hos s.k. kollektiva förvaltningsorganisationer, som i Sverige utgörs av t.ex. Stim, Copyswede och Bonus Copyright Access. Syftet med lagstiftning är bl.a. att säkerställa att organisationernas medlemmar kan delta i beslutsfattandet på ett tillfredsställande sätt, att rättighetsförvaltningen sker effektivt och transparent och att rättighetsintäkterna hanteras ansvarsfullt och att villkoren i de licensavtal som ingås mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och användare är rimliga. Lagen innehåller ett stort antal formella krav på organisationerna.

Patent- och registreringsverket (PRV) har för svensk del utsetts till tillsynsmyndighet och ska således tillse att lagens krav efterlevs.

Sveriges Tidskrifter har under lång tid förvaltat vissa av medlemmarnas upphovsrättigheter, i första hand inom ramen för samarbetet i Bonus Presskopia (numer Bonus Copyright Access), som bildades redan 1971. Sveriges Tidskrifter ses som en sådan organisation som kan ingå s.k. avtalslicensavtal för tidskriftsförlagens räkning och träffas därmed av många av den nya lagens bestämmelse

För att uppfylla de formella kraven i lagstiftningen krävs att Sveriges Tidskrifter AB antar ett antal allmänna principer och strategier om bl.a. fördelning och annan användning av rättighetsintäkter. Så har också gjorts (se nedan), men då de frågor som behandlas i policydokumenten är av vikt även för verksamheten för Föreningen Sveriges Tidskrifter, har bolagets styrelse valt att underställa de allmänna principerna och strategierna årsmöte i Föreningen Sveriges Tidskrifter för godkännande.

Styrelsen föreslår årsmötet att godkänna de allmänna principer och strategier som framgår nedan.

Styrelsens bedömning är att ytterligare åtgärder krävs för att fullt ut anpassa verksamheten till såväl de formella krav som åläggs organisationerna, som de rent praktiska konsekvenserna av den nya lagen. Det förtydligande av föreningens stadgar som föreslås av styrelsen i år är en sådan åtgärd, men ytterligare åtgärder kan sannolikt komma att bli nödvändiga under de närmaste åren.

Principer för hantering av ersättningar från kollektiv rättighetsförvaltning

Antagna av bolagsstämma den 28 december 2017
Allmänna principer för fördelning och/eller annan användning av ersättning från kollektiv rättighetsförvaltning och inkomster från investeringar av rättighetsintäkter

Kollektiv rättighetsersättning ska förvaltas på ett omsorgsfullt sätt, med vilket avses att förvaltningen ska vara rättvis, korrekt, kostnadseffektiv och i övrigt lojal mot rättighetshavarna. Vid förvaltningen ska samtliga relevanta rättighetshavare likabehandlas, oavsett om dessa är medlemmar i Föreningen Sveriges Tidskrifter eller inte. Detta innebär bl.a. att utbildning och tjänster för sociala och kulturella ändamål ska erbjudas även sådana relevanta rättighetshavare som inte är medlemmar i föreningen.

Utgångspunkten för fördelning av kollektiv rättighetsersättning ska vara att tillämpa individuell fördelning, d v s att rättighetsintäkterna ska fördelas som ersättning till rättighetshavarna, baserad på tillförlitliga och rättvisande fördelningsunderlag rörande den faktiska användningen av rättigheterna, när sådant underlag finns tillgängligt eller är praktiskt möjligt att ta fram med rimliga kostnader.

Avdrag får göras från rättighetsintäkter enligt följande principer.

Avdragen ska bestämmas på sakliga grunder och vara rimliga i förhållande till de tjänster Sveriges Tidskrifter AB, självt eller genom annan, tillhandahåller rättighetshavarna.

Avdrag får göras för kollektiv fördelning till rättighetshavarna, självt eller genom annan, under förutsättning att samband mellan rättighetshavaren och den faktiska användning som ligger till grund för rättighetsintäkten ifråga kan påvisas.

Avdrag får göras för priser. Vid hantering av rättighetsintäkter genom priser, ska pristagare utses genom beslut av särskilt tillsatt jury, som ska instrueras att verka opartiskt och med beaktande av likabehandlingsprincipen och i övrigt i enlighet med särskilda för det aktuella priset fastslagna principer. Sådana principer ska beslutas av bolagsstämman och underställas Föreningen Sveriges Tidskrifters årsmöte för godkännande.

Avdrag får göras för utbildning och tjänster för sociala och kulturella ändamål. Exempel på tjänster som kan erbjudas rättighetsinnehavarna är juridisk rådgivning och utbildning rörande upphovsrätt, marknadsrätt, medierätt, skattefrågor, annonsförsäljning, pressetiska frågor, management och frågor rörande sociala medier. Tjänsterna ska tillhandahållas på rättvisa villkor.

Avdrag får göras för insatser som gynnar tidskriftsbranschen som sådan. Exempel på sådana insatser är remissvar och annat påverkansarbete, nationellt och internationellt, för att stärka tidskriftsföretagens upphovsrättsliga, affärsmässiga och mediepolitiska position, finansiering av det pressetiska systemet, finansiering av det marknadsföringsetiska systemet, omvärldsbevakning samt informationsinsatser och evenemang som syftar till att uppmärksamma och synliggöra tidskrifternas roll och betydelse i samhället.
Sveriges Tidskrifter AB ska härutöver få göra avdrag för befogade kostnader för förvaltningen. Dessa kan utgöras av t.ex. administrativa kostnader för att inhämta, förvalta och licensiera rättigheter, inkassera ersättningar, bereda och ta fram fördelningsunderlag etc. Sådana kostnader ska dokumenteras.

Sveriges Tidskrifter AB ska vid var tid hålla ett erforderligt belopp tillgängligt för att kunna ersätta eventuella klara och förfallna fordringar från rättighetshavare, som varit okända eller oklara vid tidpunkten för beslutet om användning av rättighetsintäkterna ifråga.

Allmänna principer för användning av medel som inte kan fördelas.

Medel som inte kan fördelas ska i förekommande fall kapitaliseras för framtida behov inom ramen för hantering enligt de allmänna principerna för avdrag.

Beslut om hur medel som inte kan fördelas faktiskt ska användas efter ovan angiven treårsfrist ska fattas av bolagsstämman och underställas Föreningen Sveriges Tidskrifters årsmöte för godkännande.

Allmän investeringsstrategi för rättighetsintäkter, inkomster från investeringar av sådana intäkter samt riskhanteringsstrategi

Antagna av bolagsstämma den 28 december 2017
Intäkter från kollektiv rättighetsförvaltning ska vid behov investeras i räntebärande instrument.
Risknivån ska vara låg.

Ovanstående allmänna principer och strategier ska underställas årsmöte i Föreningen Sveriges Tidskrifter, för godkännande.

Det ska i sammanhanget upplysas om att samtliga ersättningar från kollektiv rättighetsförvaltning som hanteras av Sveriges Tidskrifter AB, i dagsläget inkasseras genom Bonus Copyright Access där Sveriges Tidskrifter AB är en av medlemmarna. Då ersättningarna inte är möjliga att fördela individuellt, görs avdrag från medlen enligt ovanstående principer. Härutöver fonderas också medel, i enlighet med ovanstående principer.

    Vill du bli medlem? Gör en intresseanmälan så återkommer vi.

    Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev


    Lyssna på Publicistpodden

    Lyssna här