Sveriges Tidskrifter välkomnar förslaget om stärkt straffrättsligt skydd för journalister

Nyheter 2023 26 april
Sveriges Tidskrifter välkomnar förslaget om stärkt straffrättsligt skydd för journalister
I dagarna har regeringen överlämnat propositionen Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner till riksdagen. Förslaget fastslår bland annat att brott som begås mot en person på grund av bedriven journalistik inte bara är ett angrepp mot den som utsätts för brottet utan i förlängningen även mot demokratin och samhället som sådant. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Sveriges Tidskrifter har under många år drivit frågan om att statsmakterna måste ta hot och hat mot journalister på större allvar. Polisens inrättande av demokrati- och hatbrottsgrupper runtom i landet är ett exempel på steg som tagits i rätt riktning men Sveriges Tidskrifter har, tillsammans med andra aktörer i mediebranschen, drivit kravet att det straffrättsliga skyddet för journalister måste skärpas.

I maj 2020 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över det straffrättsliga skyddet för utövare av samhällsnyttiga funktioner och av utredningsdirektivet framgick även att det straffrättsliga skyddet för journalister och andra personer som på utövar sin yttrandefrihet skulle utredas för att se om det finns behov av åtgärder för att stärka det. I utredningen En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) föreslogs en straffskärpningsgrund där det vid bedömning av straffvärdet för en gärning ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. Sveriges Tidskrifter var remissinstans avseende betänkandet och tillstyrkte utredningens förslag till straffskärpning men framförde även att det fanns skäl att fortsatt överväga införandet av en särskild straffbestämmelse parallellt med att det görs en noggrann uppföljning av huruvida den föreslagna straffskärpningsgrunden ger önskat resultat.

Vidare betonade vi att det i tidskriftsbranschen produceras mycket journalistik av frilansjournalister och att det måste säkerställas att ett en straffskärpningsgrund omfattar även dessa.

– Hot och hat är tyvärr en del av vardagen för många av de journalister som arbetar på våra medlemsföretag vilket hotar vår pressfrihet och vi välkomnar beskedet att regeringen vill stärka det straffrättsliga skyddet säger Kerstin Neld, vd på Sveriges Tidskrifter. Som vi framhöll i vårt remissvar är det viktigt att det säkerställs att även frilansjournalister omfattas av ett stärkt skydd vilket vi nu kan konstatera att regeringen hörsammat.

Ta del av propositionen i sin helhet här

Till arkivet
GUIDE: Så preppar du tidningen för kris och krig
Hur vet man om det är kris, vilka lagar gäller och vad ska du och din kollegor göra för att förbereda verksamheten? Ta hjälp av vår nya guide där du får råd av experter samt får reda på hur Polistidningen och Läkartidningen agerar.
Läs hela guiden.

Prenumerera på Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev

Sveriges Tidskrifters nyhetsbrev ger aktuella, inspirerande och nyttiga inblickar i tidskriftsvärlden.


Lyssna på Publicistpodden

Lyssna här