fbpx

Bakgrund: Digitalmomsen

Svensk mervärdesskatt styrs av EU:s sjätte momsdirektiv
Direktivet säger att medlemsstaterna får ha en “normalskattesats”, det vill säga den normala momsen (dock max 25 procent) och två reducerade momsskattesatser (dock lägst 5 procent), för vissa i en bilaga till direktivet särskilt angivna varor och tjänster. Sverige tillämpar den maximala normalskattesatsen (25 procent) och två reducerade momsskattesatser (12 och 6 procent). Den lägre momsen – 6 procent – tillämpas bland annat för tidningar, tidskrifter och böcker, helt i enlighet med momsdirektivet.

Undantaget i momsdirektivet definierar dock de tryckta tidningarna, tidskrifterna och böckerna som “varor” – medan man anser att samma tidningar, tidskrifter och böcker, med helt eller delvis samma innehåll, i digital form ska anses vara en “tjänst”. Och då gäller inte längre rätten till reducerad moms – den gäller bara för “varor”. Det innebär att medlems-staterna måste tillämpa full moms (normalskattesatsen) för digitala tidskrifter, tidningar och böcker. i Sveriges fall alltså 25%.

Detta är således inte något Sverige bestämmer över/får bestämma över på egen hand. För att ändra på detta förhållande krävs att EU:s momsdirektiv ändras och öppnar för medlemsstaterna att göra det.

EU-kommissionen inledde i slutet av 2011 just en sådan process i och med översynen av momsdirektivet. Huvudsyftet var att skapa ett så likformigt system som möjligt, med så få undantag som möjligt. Detta resulterade i ett s k “Green Paper” – motsvarigheten till en svensk utredning – men där man också särskilt pekade på inkonsekvensen i att “liknande varor och tjänster” (“similar goods and services)har olika momssats. Just tidningar och tidskrifter i pappers- och digital form nämns som exempel. Sveriges Tidskrifter var en av de organisationer som yttrande sig kring detta ”Green Paper”. Läs vårt remissvar här.

Om Kommissionens “Green Paper” yttrade sig också den svenska riksdagen – enhälligt – att man tyckte att samma reducerade moms som tillämpas på tryckta tidningar, tidskrifter och böcker skulle tillämpas också på samma produkter i digital form. Och EU-parlamentet uttryckte samma ståndpunkt med en överväldigande majoritet.

EU-kommissionen har sedan arbetat vidare med frågan, avgett ett s k “meddelande”, där frågan om “similar goods and services” alltjämt finns kvar – och i slutet av 2012 återkommit med ett nytt dokument, ett s k “konsultationspapper”, som kan ses som ännu en utredning, men med ett alltmer avsmalnat fokus – men där digitalmomsfrågan fortfarande finns kvar.

TU och Sveriges Tidskrifter har yttrat sig över detta konsultationspapper.
Läs yttrandet här (pdf).

Under åren 2011-2014 samverkade TU och Sveriges Tidskrifter gällande lobbying kring digitalmomsfrågan och kravet på en teknikneutral moms.
Vi lät bland annat Riksdagens Utredningstjänst (RUT) göra en beräkning vad det skulle kosta staten att sänka digitalmomsen till 6 %. På tidningar och tidskrifter. Läs RUTs utredning här (pdf).

Det har i alla sammanhang varit viktigt att framhålla att vi inte begär några nya undantag i momsreglerna. Vad vi begär är att den digitala publiceringen anpassas till de undantag som redan finns. Det är innehållet – och inte bäraren av innehållet – som motiverar den reducerade momsen.

Vi har skrivit ett antal debattinlägg på detta tema. Vi fick även
EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes och Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (fp) att skriva en gemensam debattartikel på DN Debatt.

Utifrån de synpunkter Kommissionen fick på sitt konsultationspapper – samt synpunkterna från EU-parlamentet och Ministerrådet – skulle kommissionen under 2013 lägga fram ett förslag till nytt momsdirektiv.

Detta dröjde dock. Istället tillsattes en ”Europe Economics study”. Den genomfördes av ett externt konsultföretag och de samlade in marknadsuppgifter från alla Eu-länder och genomförde även runda bords samtal i Bryssel i samarbetet med bransch organisationerna. Detta ledde till en rapport som aldrig publicerades öppet.
I oktober 2013 kom rådet med sina slutsatser.

EU-valet i maj 2014 ledde till att en ny kommission tillträdde utan att ett förslag till momsdirektiv hade publicerats. På ett sätt var det bra eftersom kommissionären som hanterade denna fråga i den gamla kommissionen inte alls stödde ”vår ” uppfattning i frågan.

I maj 2015 presenterades ”the Digital Single Market Strategy” . President Junker höll i samband med detta ett tal där han lovade att öppna för lägre moms för digitala publikationer

Den 7 april 2016 presenterade kommissionen en handlingsplan för moms som bland mycket annat sa att de före slutet av 2016 vill komma med ett förslag till nytt momsdirektiv som ska göra det möjligt för alla medlemsstater att tillämpa en lägre momssats också för digitala pubikationer.

Den 27 maj godkändes detta av rådet. Läs mer om detta i EMMAS pressmeddelande.

December 2016: Förslag till nytt momsdirektiv presenteras.

I januari 2017 lämnar Sveriges Tidskrifter det här remissvaret till förslaget om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter.

25 januari 2017
I en debattartikel på DN Debatt skriver finansministern och kultur- och demokratiministern att de vill sänka digitalmomsen snarast, efter klartecken från EU.

17 mars 2017
Sveriges Tidskrifter uppvaktar finansdepartementet och överlämnar förslag till ny lagtext för att kunna definiera digitala tidskrifter.

2018
Förslaget har behandlats i ekofin tre gånger. I maj 2017, i juni och i juli 2018. De senaste två tillfällena har Tjecken, som enda land, röstat nej. 

2 oktober 2018
Ny omröstning om förslaget i EU-parlamentet efter att EU-ländernas finansministrar mötts i Bryssel. Förslaget röstas igenom.

17 december 2018
Finansdepartementet presenterar förslag/promemoria om sänkning av mervärdesskatten för elektroniska publikationer, med förslag på införande från och med 1 juli 2019.

1 juli 2019
Sverige får till slut en teknikneutral moms. Momsen på digitala publikationer sänktes från 25 till 6 procent och är nu lika för 
tryckta och digitala tidskrifter, tidningar och böcker. Sverige var ett av de första medlemsländerna inom EU som utnyttjade möjligheten att kunna sänka digitalmomsen. 

Digitalmomsen sänks

Den 1 juli 2019 fick Sverige en teknikneutral moms. Momsen på digitala publikationer sänktes från 25 till 6% och är nu lika för  tryckta och digitala tidskrifter, tidningar och böcker. Sverige var ett av de första medlemsländerna inom EU som utnyttjade möjligheten att kunna sänka digitalmomsen. 

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Medievekst

  Håll koll på dina prenumeranter med ett effektivt system utformat för pappers- och digital integration.

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.