fbpx

Remissvar på promemorian om sänkt reklamskatt (Fi2016/01415/S2)

Remissvar på promemorian om sänkt reklamskatt (Fi2016/01415/S2)

Föreningen Sveriges Tidskrifter representerar över 330 fack-, special-, konsument-, serie- och kulturtidskrifter. Av alla upplagekontrollerade tidskrifter är det mer än 80 procent. Den samlade upplagen per utgivningstillfälle är över 17,6miljoner exemplar och den totala årsupplagan hamnar över 251 miljoner exemplar.

Av de totala annonsintäkterna inom mediesektorn står tidskrifterna för drygt 5 % eller drygt 1.6miljarder kronor.

Tidskrifterna medverkar som förmedlare av nyheter, information och underhållning, i opinionsbildning och undervisning, i samhällsdebatten och den kulturpolitiska debatten. De är alltså av stor betydelse för den demokratiska debatten liksom för att på alla områden bidra till att fördjupa och utveckla företag, organisationer, samhälle och individer.

Sveriges Tidskrifter har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande.

Förslaget

I promemorian föreslås att reklamskattesatsen 2017 sänks från 3 till 2,5 procent för periodiska publikationer och att gränsen för återbetalning av reklamskatt höjs från 50 till 75 miljoner kronor i skattepliktig omsättning. För övriga skattskyldiga reklambärare (annonsblad m m) föreslås att skattesatsen sänks från 8 till 7,65 procent.

Fr o m 2019 föreslås att skattesatsen för periodiska publikationer sänks från 2,5 till 1 procent och för övriga skattskyldiga reklambärare från 7,65 till 6,9 procent.

Förslagen uppges motsvara en skattesänkning om 20 miljoner vid respektive tillfälle.

Sveriges Tidskrifter tillstyrker förslagen, men anser att reklamskatten nu definitivt bör avskaffas. Skälen till detta är följande.

Sveriges Tidskrifter har i över 20 år argumenterat för att reklamskatten måste avskaffas eftersom den snedvrider konkurrensen mellan olika medier. Särskilt tidningar och tidskrifter är missgynnade.

Redan 1996 års reklamskatteutredning (SOU 1997:53) föreslog att reklamskatten skulle avskaffas.  2002 gav riksdagen en mycket tydlig beställning till regeringen om att avskaffa reklamskatten.

Oavsett regering och oavsett politisk färg har dessa förhalat denna fråga med påståenden om att reklamskatten ska avskaffas, men att man inte anser att det finns budgetförutsättningar. År efter år samma svepskäl.

Eftersom reklamskatt inte ut tas för reklam i radio, tv, på internet eller några andra former än just tryckta medier, är den i praktiken en straffskatt på tidskrifter och tidningar.

Tillstyrker förslaget

Sveriges Tidskrifter tillstyrker promemorians förslag om sänkningar av reklamskatten, men organisationen anser att skatten nu bör avskaffas helt.

Främst således av konkurrensskäl men också av administrativa skäl, då endast ett mycket litet antal tidskrifter kommer att träffas av skatten.

Det finns också skäl att fråga sig om det är ekonomiskt försvarbart att administrera ett fortsatt uttag av en skatt på så få antal titlar.

Sammanfattningsvis tillstyrker Sveriges Tidskrifter promemorians förslag men förordar att reklamskatten avskaffas helt i budgetpropositionen 2017.

Stockholm den 22 maj 2016

Kerstin Neld

Vd

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Informa

  Informa är säljbolaget för tidskrifter som vill öka sina intäkter. Hos oss får du som uppdragsgivare en professionell säljavdelning och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

 • Annons
  Readly

  Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.