fbpx

Remissvar på Betänkandet (SOU 2016:27)

Sveriges Tidskrifter har givits tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får anföra följande.

Föreningen Sveriges Tidskrifter representerar över 350 fack-, special-, konsument-, serie- och kulturtidskrifter. Av alla upplagekontrollerade tidskrifter är det mer än 80 procent. Den samlade upplagen per utgivningstillfälle är nästan 18,5 miljoner exemplar och den totala årsupplagan hamnar på nästan 260 miljoner exemplar.

Av de totala annonsintäkterna inom mediesektorn står tidskrifterna för över fem procent eller drygt ca 1,7 miljarder kronor.

Tidskrifterna medverkar som förmedlare av nyheter, information och underhållning, i opinionsbildning och undervisning, i samhällsdebatten och den kulturpolitiska debatten.

De är alltså av stor betydelse för den demokratiska debatten liksom för att på alla områden bidra till att fördjupa och utveckla företag, organisationer, samhälle och individer.

Distributionsfrågorna i ett större perspektiv
Distributionsfrågorna är för en mycket stor del av tidskrifterna nyckeln till framgång och överlevnad. Utan en säker, effektiv och rikstäckande distribution kommer inte tidskrifterna att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar.

Varför? Tidskrifterna är till motsats mot t ex dagstidningarna riksspridda. Det betyder att de är beroende av en rikstäckande utdelningsorganisation.
Idag är PostNord det enda företag som klarar det uppdraget, även om t ex MTD (Morgontidningsdistribution) verkar vara i ett skede av expansion över landet.

Sveriges Tidskrifter anser därför att inga förändringar i utdelning eller organisation kan ske utan att frågan om den rikstäckande distributionen har löst på ett säkert sätt.

Sveriges Tidskrifter kräver inte att PostNord ska stå för denna säkerhet, men att någon/några organisationer/företag får det ansvaret av staten.

Utredningens förslag
Utredningen föreslår i betänkandet bland annat att kravet på övernattbefordran i den samhällsomfattande posttjänsten ersätts med en tvådagars bastjänst för brevbefordran där minst 95 procent av breven ska ha delats ut senast den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen. Förslaget ska säkerställa att det även framöver finns en samhällsomfattande posttjänst som på ett effektivt sätt möter samhällets behov av att skicka brev.
Ett annat förslag är att portohöjningar för brev upp till 250 g som postas med den nya tjänsten ska begränsas av ett pristak som ska kunna anpassas till de förväntade volymnedgångarna. Genom förslaget kommer portoregleringen även fortsättningsvis att garantera en bastjänst till ett normalporto för de användare som skickar brev.
Ett tredje förslag handlar om att samordna brevutdelning med utdelning av dagstidningar.
Sveriges tidskrifters allmänna inställning
Sveriges Tidskrifter menar att de förslag som utredningen nu lägger fram måste medverka till att stärka tidskrifternas möjlighet att fullgöra sin viktiga uppgift i ett framtidsinriktat Sverige. Det betyder en väl fungerande rikstäckande, stabil och kostnadseffektiv distribution för inte minst tidskrifter.

Sveriges Tidskrifter anser sig kunna ställa sådana krav på distributionen då tidskriftsdistributionen genererar uppemot 900 miljoner i intäkter för PostNord.

Det innebär att tidskriftsdistributionen tillsammans med reklamtrycksaker bär upp en betydande del av Postnords kostnader för utdelningsorganisationen. En kraftig nedgång i utgivningen av tidskrifter på grund av försämrad distribution skulle kunna äventyra stora delar av brevutdelningen.

Vår inställning till utredningens förslag
Som ovan beskrivits föreslår utredningen att kravet på övernattbefordran för brev slopas och ersätts men en tvådagars regel. Man höjer även kravet på den andel av det utdelade som måste klara tvådagars regeln.

Sveriges Tidskrifter tillstyrker förslaget men kräver garantier för att en tidskrift delas ut till prenumeranterna på samma dag i hela landet. Detta är viktigt både från redaktionell– och annonssynpunkt, då t ex privatannonser om försäljning av bila, bildelar och andra produkter innebär att den som kommer först till kvarn får köpa.

Vidare anser Sveriges Tidskrifter att övernattbefordran finns kvar som ett alternativ för de tidskrifter som har veckoutgivning. Övernattbefordran är helt avgörande för att upprätthålla en veckoutgivning.

Utredningens arbetsmetod
Utredningen skriver att man har låtit intervjua företrädare för ett flertal organisationer och offentliga aktörer om deras behov när det gäller brev- och postbefordran.

Sveriges Tidskrifter, som representerar en stor majoritet av landets tidskrifter, finns emellertid inte med bland dessa organisationer. Detta beklagar vi och utgår från att vi kan göra vår röst hörd under beredningen i regeringskansliet.

Enligt Sveriges Tidskrifter finns stora möjligheter till rationaliseringar och ökade intäkter i takt med att samdistributionen mellan brev och tidningar byggs ut. Intäkter som kan användas för att säkra distributionen av det fria ordet i hela landet och självklart andra försändelser.

Stockholm den 12 december 2016

Kerstin Neld
vd Sveriges Tidskrifter

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.