fbpx

Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser

2018-03-07
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss FI2018/00390/S2

Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser

Sveriges Tidskrifter noterar med viss förvåning att vi inte finns med bland de remissinstanser som ombeds yttra sig kring rådets direktiv 20016/112/EG gällande mervärdesskattesatser. Då frågan gällande möjligheten att tillämpa en lägre och teknik-neutral moms för tidskrifter är central för branschens framtid, väljer vi att ändå inkomma med vårt yttrande.

Om Sveriges Tidskrifter och den bransch vi representerar

Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för publicister med utgivningsbevis som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Vår organisation har cirka 350 medlemstidskrifter – såväl tryckta som digitala. Våra medlemstidskrifter vänder sig både till konsumenter och personer i deras yrkesroller. Under 2017 genomförde IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik ) på vårt uppdrag en kartläggning av branschens omsättning som då uppgick till ca 8 miljarder kronor. Ungefär hälften av denna omsättning kommer från läsarna –via prenumerationer och lösnummerköp av tryckta och digitala tidskrifter. 35% kommer från annonsering i tryckta och digitala publikationer och 15 % kommer från olika event och mässor samt e-handel. Våra medlemmar representerar cirka 75% av branschens omsättning.

Underlaget till IRMs kartläggning av branschens omsättning var inte tillräckligt detaljerat för att kunna slå fast hur stor del av våra läsarintäkter som kommer från digitalt läsande. En separat kartläggning av de plattformar där digitalt läsande huvudsakligen sker, pekar på en omsättning 2016 på runt 60 miljoner kronor, en mycket liten del av branschens totala omsättning, med andra ord. Tidskrifterna har fram till idag inte haft samma snabba förflyttning av läsare från papper till digitalt som man sett exempelvis inom dagspressen, men vi förväntar oss att det digitala läsandet av tidskrifter kommer att öka kraftigt de kommande åren.

Vår inställning till förslaget

Kommissionen introducerar förslaget att ersätta den nuvarande ”positiva listan” som tillåter vissa varor att åtnjuta en lägre momssats, med en ”negativ” lista (en s k blacklist)

med varor som ej får omfattas av de lägre momssatserna. Sveriges Tidskrifter ställer sig positiva till kommissionens förslag, givet att tidskrifter oavsett publiceringsform inte finns med på denna nya ”negativa” lista.

Då Sverige har en av de högsta generella momssatserna inom EU idag, torde det heller inte vara något problem att leva upp till kommissionens förslag till krav att den genomsnittliga vägda momssatsen alltid ska överstiga 12 %.

Tidskriftsbranschen är mångfacetterad och innehåller både större förlag och små oberoende aktörer. Hos många är resurserna knappa. En framgångsrik digitaliseringsprocess kräver stora investeringar i både teknik och utbildning. Det är mycket viktigt att digitaliseringen inte försvåras ytterligare genom det hinder som en hög och snedvridande moms på digitala tidskrifter innebär. Sveriges Tidskrifter var därför mycket positiva i vårt remissvar Fi2016/04593/S2 gällande kommissionens förslag om mervärdesskatt för böcker, tidningar och tidskrifter. Varje försening av en lägre digitalmoms är mycket negativ i detta viktiga skede av digitaliseringen. Därför vill vi framhålla att vi som organisation anser att detta förslag inte är att föredra framför det förslag som vi yttrade oss om i vårt remissvar Fi2016/04593/S2 gällande kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker tidningar och tidskrifter (COM2016/758). Besvikelsen i vår bransch var stor när ECOFIN-mötet i juni 2017 inte kunde fatta ett enhälligt beslut i denna fråga. Det finns ju i Sverige ett brett politiskt konsensus kring att böcker tidningar och tidskrifter skall omfattas av en lägre momssats oavsett vilken plattform de publiceras på. Den svenska regeringen har också sagt sig stå beredda att snabbt genomföra detta så snart EU-lagstiftningen tillåter. Detta framkom med önskvärd tydlighet på DN debatt den 17/1 2017 där vår kultur- och demokratiminister med finansministern slog fast att ” Digitalmomsen behöver sänkas så snart som möjligt”. Att frågan om en teknikneutral moms skulle hamna i det längre utredningsperspektiv som rådets direktiv 2006/112/EG skulle innebära, är inte önskvärt även om vår inställning till förslaget som sådant är positiv.

 

Stockholm den 7 mars 2018

Kerstin Neld
Verkställande direktör
Sveriges Tidskrifter AB

Unn Edberg
Ordförande
Sveriges Tidskrifter AB

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.

 • Annons
  Punamusta

  Letar ni efter ett pålitligt och stabilt tryckeri? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker allt ifrån visitkort till kataloger och tidningar, med små upplagor upptill miljon upplagor.

 • Annons
  Another Media Group

  Vi är en företagsgrupp med en gemensam vision att hjälpa mediebranschen att transformeras, utvecklas och innoveras för att stå stark idag och imorgon.