fbpx

Kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter

Dnr Fi2016/04593/S2.
Sveriges Tidskrifter har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag från Europeiska kommissionen och vill anföra följande.

Inställning till förslaget
Sveriges Tidskrifter är positiva till det presenterade förslaget från Europeiska kommissionen. Nedan följer vissa specifika synpunkter som Sveriges Tidskrifter önskar framhålla.
Inledningsvis vill Sveriges Tidskrifter betona att det är ett efterlängtat förslag som kommissionen har presenterat.
Sveriges Tidskrifter anser att det är positivt att kommissionen har valt att låta medlemsstaterna själva definiera vad som ska omfattas av begreppen bok, tidning och tidskrift avseende publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg (e-publikationer). Likaledes anser Sveriges Tidskrifter att det är bra att det enligt förslaget ska vara medlemsstaterna som närmare kommer att definiera vad som avses med ”huvudsakligen” i relation till publikationer med musik- och filminnehåll.

Vidare instämmer Sveriges Tidskrifter med kommissionen i dess slutsats att förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. Sveriges Tidskrifter anser dessutom att kommissionens konsekvensbedömning framstår som korrekt.
Det är enligt Sveriges Tidskrifter riktigt att förslaget inte bör belasta uppbördskostnaderna för medlemsstaterna och inte heller företagens administrativa börda. Sveriges Tidskrifter bedömer snarare att det administrativt bör utgöra en lättnad för företagen i och med att bedömningsfrågorna vid sammansatta tillhandahållanden torde bli färre.

Vad beträffar direktivförslagets utformning är Sveriges Tidskrifter av uppfattningen att det är bra att det enligt förslaget istället för ”dagstidningar” ska stå ”tidningar” i bilaga III punkt 6 till direktiv 2006/112/EG. Anledningen till detta är att det innebär ett tydliggörande att det är publikationens innehåll som är relevant, inte periodiciteten som den ges ut med.

Det rubricerade förslaget ger även, i enlighet med Sveriges Tidskrifters uppfattning, en välkomnande förändring ur ett neutralitetsperspektiv. Att de som omsätter tryckta publikationer i dagsläget tillämpar en reducerad mervärdesskattesats medför en konkurrensmässig snedvridning gentemot tillhandahållare av e-publikationer, vilka för närvarande måste tillämpa den svenska normalskattesatsen om 25 procent.

Ovan nämnda snedvridning kan försvinna som en konsekvens av kommissionens förslag med ändringarna i direktiv 2006/112/EG. Sveriges Tidskrifter är framförallt nöjda med borttagandet av skrivningen ”på alla typer av fysiska bärare” från punkt 6 i bilaga III till samma direktiv då det gör regleringen formatobestämd och därmed konkurrensneutral.

Sveriges Tidskrifter anser att frikopplingen från formatet ligger väl i linje med syftet, som stadgas i punkt 5 i direktivförslagets ingress, att garantera den inre marknadens upprättande och funktion och för att undvika snedvridning av konkurrensen. Förslaget är således önskvärt och ändamålsenligt.

Slutligen önskar Sveriges Tidskrifter framhålla att det är positivt, såsom kommissionen påpekar, att beskattningen av pakettillhandahållanden skulle kunna underlättas. Detta eftersom de olika delarna kan komma att omfattas av en och samma mervärdesskattesats, vilket i sin tur gör att varken en uppdelning eller en huvudsaklighetsbedömning behöver göras. Som nämnts ovan är detta en viktig administrativ lättnad.
Sammanfattningsvis vill Sveriges Tidskrifter understryka att vi tillstyrker det lämnade förslaget.

Sveriges tidskrifter
Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för publicister med utgivningsbevis som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Vår organisation har över 350 medlemstidskrifter – såväl tryckta som helt digitala. Branschen har en uppskattad årlig omsättning om 5.7-6.1 miljarder kronor. Cirka två tredjedelar av våra intäkter kommer från läsarna i form av köpta prenumerationer eller lösnummer. Omsättning relaterad till digitalt innehåll är uppskattad till ca 60 miljoner kronor per år och kommer i dagsläget huvudsakligen från plattformar som Readly, Ztory eller liknande.

Fortfarande står alltså pappersutgivningen för en mycket stor andel av tidskrifts-branschens intäkter. Tidskrifterna har hittills inte haft samma snabba förflyttning av läsare från papper till digitalt som man sett inom dagspressen. Men de förändringar av konsumtionsbeteende som digitaliseringen för med sig påverkar även vår bransch stort, och vi förväntar oss att det digitala läsandet av tidskrifter kommer att öka kraftigt de närmsta åren. En sänkt moms på e-tidskrifter kommer att ge bättre förutsättningar för tidskriftsförlagen i kommande kommersiella satsningar på en digital marknad.

Tidskrifterna medverkar som förmedlare av nyheter, information och underhållning, i opinionsbildning och undervisning, i samhällsdebatten och den kulturpolitiska debatten. Tidskrifterna har stor betydelse för den demokratiska debatten och bidrar inom en mängd områden till att fördjupa och utveckla individer, företag, organisationer och samhället.

Sveriges Tidskrifter

Kerstin Neld
Vd

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Annons
  Sörmlands Printing Solutions

  Som tidskriftstryckeri har Sörmlands Printing Solutions varit ledande i många år och det är en tradition vi är stolta över.  Att med modern utrustning och engagerad personal kunna möta dagens utmaningar ger oss motivationen att ständigt utvecklas och bli bäst på det vi gör. 

 • Annons
  V-TAB

  Nordens största tryckerikoncern. Tänk tryck. Tänk V-TAB. Hos oss har du tillgång till all tänkbar tryckkompetens och en ansenlig bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck i alla möjliga och omöjliga former.

 • Annons
  P1 Annons

  P1 Annons är ett av marknadens mest kompletta CRM- och annonsbokningssystem med stöd för försäljning i samtliga mediakanaler.