Serviceavgift 2017

Serviceavgiften baseras på förlagets/den utgivande enhetens omsättning. Kommersiella förlag rapporterar sin redovisade omsättning för det senaste verksamhetsåret. Vad serviceavgiften blir framgår av denna omsättningstrappa. Ett förlag som ger ut flera titlar men endast har en titel som medlem, får samma serviceavgift oavsett antal medlemstitlar. Den enda tillkommande avgiften för att ansluta nya titlar till medlemskapet är själva medlemsavgiften om 700 kronor per titel.
 

Beräknad omsättning för medlemmar som inte ligger i eget bolag
Att beräkna omsättningen när tidskriften är en del av en organisation kan vara svårt. Medlemmar som inte ligger i eget bolag kan välja mellan två alternativa modeller för att beräkna och rapportera omsättningen:

MODELL 1 – Upplagebaserad beräkning (intäktsberäkning).
Denna modell gäller för medlemmar som av olika skäl väljer att inte redovisa enligt modell 2 nedan. Om rapporteringen enligt modell 2 inte lämnats i fullgott skick senast den sista juni det innevarande året, kommer Sveriges Tidskrifter att använda sig av modell 1 för att fastställa avgiften.

Omsättningen beräknas utifrån: upplagan gånger antalet utgåvor per år gånger schablonbelopp per tidskriftsexemplar, plus summan av annonsförsäljningen.

Schablonbeloppet per tidskriftsexemplar kan justeras årligen av styrelsen.

För 2017 gäller följande:

 1. Genomsnittlig upplaga under 10 000 ex – 50 kr.
 2. Genomsnittlig upplaga över 10 000 men under 50 000 ex – 30 kr.
 3. Genomsnittlig upplaga över 50 000 ex – 20 kr.
 4. En tidning som uppger 1 miljon kr i annonsintäkter, en upplaga på 20 000 exemplar och utkommer 6 gånger per år får då en beräknad omsättning på 20 000 x 6 x 30 = 3,6 miljoner plus 1 miljon i annonsintäkter = 4,6 miljoner kr.

Om ingen annonsförsäljning uppgetts antas den vara 10 miljoner kr.

MODELL 2 – Redovisningsbaserad beräkning (kostnadsberäkning).
Denna modell gäller för de medlemmar som redovisar följande uppgifter för det föregående året senast den sista juni det innevarande året. Omsättningen beräknas som summan av följande delar:

 1. Lönekostnader, inklusive lönebikostnader för personal
 2. Övriga personalkostnader (utbildning etc.)
 3. Kontorskostnader för personal (lokaler, datorer, etc.)
 4. Frilanskostnader (layout foto, text mm)
 5. Tekniska produktionskostnader (repro, webbteknik etc.)
 6. Tryckkostnader
 7. Distributionskostnader (porto etc.)
 8. Försäljningskostnader (annons och ev. upplageförsäljning)
 9. Övriga kostnader för tidning och webb (medlemsavgifter etc.)

Uppgifterna ska verifieras av utgivarens/föreningens ekonomichef eller motsvarande.

Övergångsregler under 2017
För att mildra såväl ökningar som minskningar av avgifterna tillämpas en övergångsregel. Eventuell avgiftsökning eller -minskning mellan 2016 och 2017,  begränsas till 50 procent av vad de nya avgifterna annars skulle resultera i. Den som exempelvis betalade 10 000 kr under 2016 och skulle få betala 12 000 kr under 2017, med det nya avgiftssystemet, får därmed betala 11 000 kr under 2017.

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

 • Anygraaf

  Anygraaf är ett finskt företag som har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling för tidnings- och mediehus. Anygraaf har dotterbolag i Sverige och i USA. Vidare finns samarbetspartners i Holland och Tyskland. Anygraafs produktportfölj täcker alla behov som finns i mediehusen – från redaktionella system, annons- och upplagesystem till kalkylering av tryckuppdrag.

 • PositionEtt

  PositionEtt AB är ett konsultföretag som arbetar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik.

 • NewsFactory

  NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet och idéförsäljning öppnar NewFactory nya marknader för existerande tidskrifter.