Anställningsavtal

Exempel utarbetat efter ett seminarium anordnat av Sveriges Tidskrifter. Exemplet försöker täcka in de mest vanliga frågeställningarna och är därför inte ett förslag till standardavtal.

Ladda ned avtalet här.

ANSTÄLLNINGSAVTAL MELLAN TIDSKRIFTEN
BOT & BÄTTRING AB OCH EFONS EK

§ 1. Anställning
Efons Ek tillträder sin anställning som chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Bot & Bättring 2007-08-01.

§ 2. Arbetsuppgifter
Efons Ek är ansvarig för tidskriftens innehåll enligt tryckfrihetsförordningen, ansvarar för att tidskriftens policy (bilaga 1) följs och är inför företagets styrelse ansvarig för redaktionens ekonomi, administration och personal.

§ 3. Löner och andra förmåner
A) Efons Ek månadslön är 41 200 kronor. Fortsättningsvis höjs den vid samma tidpunkter och med minst samma procenttal som lönen genomsnittligt revideras med för underställd personal.
B) Efons Ek intjänar full och betald semester under det intjänande år som löper ut
2008-03-31.
C) Efons Ek förfogar över tjänstebil (Volvo S80 eller motsvarande) som helt bekostas av arbetsgivaren och, om Efons Ek så önskar, byts till ny vart tredje år.
D) Om Efons Ek eller företaget så begär går han i pension vid 60 år eller senare och med samma pensionsnivå som om han arbetat fram till ordinarie pensionstillfälle. Företaget förbinder sig att inbetala premie till Pensionsbolaget med början i augusti 2007 enligt villkor i offert (bilaga 2). Efons Ek kan byta pensionsbolag förutsatt att kostnaden för företaget därmed inte stiger.

§ 4. Uppsägning
Vid uppsägning gäller lagen om anställningsskydd. Uppsägningstiden från Efons Eks sida är tre månader. Önskar företaget skilja Efons Ek från anställningen ska dock alltid en ersättning motsvarande minst sex månaders lön utgå utan krav på arbete för företaget.

§ 5. Kollektivavtal
I övrigt tillämpas vid varje tillfälle gällande avtal mellan företaget/dess arbetsgivarorganisation och Svenska Journalistförbundet. Om avtal ej finnes förbinder sig företaget att försäkra Efons Ek i ITP, TFA och TGL eller motsvarande.

§ 6. Tvister
Tvist med anledning av detta avtal prövas i domstol eller, om parterna är ense därom, enligt lagen om skiljedom. Om Efons Ek anser sig behöva företrädas av advokat utser han sådant biträde vilket i skälig omfattning, dock högst fem basbelopp, bekostas av företaget.


Storköping 2007-05-17


Efons Ek                                                                 Stina Larsson
Pers nr 680527-2447                                             verkställande direktör

Kommentarer till avtalsutkastet

§ 1. Med denna formulerig har chefredaktören ett befattningsskydd. Om det blir aktuellt med övergång till annat arbete inom företaget måste anställningsavtalet förhandlas om. Ett alternativ är att reglera anställning i företaget i en handling och chefsjobbet i en annan handling. Ännu en möjlighet är att redan vid anställningen komma överens om vad som ska hända om medarbetaren går över till en annan befattning, exempelvis reporter.

§ 2. Här är chefredaktören ansvarig inför styrelsen förutom för det publicistiska också för ekonomi, administration och personal. Denna konstruktion gör det svårt för icke redaktionella chefer att indirekt tillskansa sig inflytande över tidskriften.

§ 3 A. Här finns regler om löneutveckling enligt den s k korkprincipen, dvs att chefens lön flyter ovanpå de andras löner.

§ 3 B. Av administrativa skäl är det bra om förskottssemestern överensstämmer med vad som är vanligt i företaget. I semesterlagen finns regler om ”återbetalning” för den som slutar anställningen inom fem år.

§ 3 C. Bilförmån kompliceras av skattebestämmelser och bör övervägas noga. Man kan också skriva in vad bilförmånen motsvarar i lön om man går över till att inte ha tjänstebil.

§ 3 D. Här regleras att företaget fortlöpande under anställningen ska betala in avgifter för att trygga pensionen från 60 års ålder. Om medarbetaren slutar på företaget tar hon med sig det dittills intjänade pensionskapitalet.

§ 4. Lagen om anställningsskydd gäller normalt även om det inte anges i anställningsavtalet.

§ 5. Om inget kollektivavtal finns bör man ange vad som gäller.

§ 6. Denna formulering ger chefredaktören möjlighet att driva en tvist på företagets bekostnad. Den som är fackligt organiserad får visserligen personellt och ekonomiskt bistånd som ”medlemsförmån”. Man kan dock tänka sig att en chefredaktör inte vill ha denna hjälp. En annan tänkbar situation är att facket inte vill driva fallet.


padlockHär hittar du en FAQ om media- och immaterialrätt.

Det här dokumentet är bara tillgängligt för medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Kontaktaoss om du glömt ditt lösenord.


Etiketter: annonssäljare avtal

TIDSKRIFTSLEVERANTÖRER

  • Pressdata

    PressData AB är Sveriges största servicebyrå för prenumerationshantering.

  • Titeldata

    En prenumerationspartner i ständig utveckling sedan 1982. Sveriges ledande förlagskonsult inom upplagestrategi, prenumerationshantering och upplageförsäljning.

  • Mediarum

    Mediarum Sverige, arbetar med uppdragsförsäljning och är annonsavdelningen för fack-, bransch- och medlemstidskrifter.  Vi vet genom vår erfarenhet att engagemang, samarbete, säljkompetens ger goda resultat.